Archive for the ‘داستان کوتاه’ Category

بر سر هیچ و پوچ؟

Posted by: ordoukhani on آوریل 26, 2017

بازی با واژه قسم!

Posted by: ordoukhani on ژانویه 15, 2017

خنده به ریش امام !

Posted by: ordoukhani on دسامبر 31, 2016

مستراح مسجد ملت !

Posted by: ordoukhani on دسامبر 10, 2016

اینها هم مانند من جزو مردگانند!

Posted by: ordoukhani on دسامبر 6, 2016

بچه گربه ای که می خواست سگ باشد.

Posted by: ordoukhani on نوامبر 25, 2016

اسرار من!

Posted by: ordoukhani on نوامبر 3, 2016