Archive for ژانویه 2011

کفش های کهنه ام!

Posted by: ordoukhani on ژانویه 31, 2011

یک پرسش ساده!

Posted by: ordoukhani on ژانویه 25, 2011

چراغ من!

Posted by: ordoukhani on ژانویه 22, 2011

نویسندگان و ناشران تاج سر…!

Posted by: ordoukhani on ژانویه 14, 2011

شاید هرگز خوابش را هم ندیده بود که …!

Posted by: ordoukhani on ژانویه 10, 2011

بیزار از خود و، آواره سرگردان در خود!

Posted by: ordoukhani on ژانویه 7, 2011

نانجیب بی جنبه!

Posted by: ordoukhani on ژانویه 4, 2011