Archive for مارس 2020

بی خود کونتان را هوا نکنید!

Posted by: ordoukhani on مارس 17, 2020

آخرین داروی درمان کرونا!

Posted by: ordoukhani on مارس 16, 2020

رییس دانا!؟

Posted by: ordoukhani on مارس 16, 2020

زمانیکه از انسان بودن ننگ دارم!

Posted by: ordoukhani on مارس 13, 2020

تفاوت از بند تنبان تا آسمان

Posted by: ordoukhani on مارس 12, 2020

سخنرانی کرونا در قم !

Posted by: ordoukhani on مارس 9, 2020

دل خوش داریم !

Posted by: ordoukhani on مارس 8, 2020

فقر و فساد از قم آغاز می شود!

Posted by: ordoukhani on مارس 5, 2020

ناتوانی (ضعف) شخصیتی و شوخی!

Posted by: ordoukhani on مارس 4, 2020

ترامپ مرکزهای فرهنگی ایران را زد!

Posted by: ordoukhani on مارس 3, 2020